Ostraha a ochrana osob a majetku

     Pult Centrální Ochrany zajišťuje specielně vycvičenými zaměstnanci převoz peněz nebo cenností po celém území ČR i mimo ni.

     Uvedení zaměstnanci jsou specializovaní pouze na tuto činnost a také na ni vlastní certifikát opravňující k jejímu vykonávání v naší agentuře. Způsob ochrany se provádí podle vnitřních směrnic agentury. Zásahová skupina Pultu Centrální Ochrany provádí kontrolu objektu dle požadavku klienta. Tyto požadavky jsou vytyčeny v příslušné smlouvě, dohodnuté mezi agenturou a klientem. Zásahová skupina Pultu Centrální Ochrany se dostaví na objekt a zde provede kontrolu zabezpečení. Obvykle se jedná o kontrolu řádně uzavřených oken a uzamčených dveří. Dále se přesvědčí, nedošlo-li k násilnému vniknutí do objektu. Tato služba je poskytována nejčastěji v kombinaci s elektronickým zabezpečením.

- Kamerové systémy připojené na Pult Centrální Ochrany

- Elektronické zabezpečení s připojením na Pult Centrální Ochrany

 

Zabezpečení objektu probíhá vždy minimálně jedním strážným 24 hodin denně (lze provést úpravu podle požadavku zákazníka). Strážný zabezpečuje ostrahu obchůzkami objektu dle přesného časového harmonogramu, který se pravidelně obnovuje a mění v závislosti na vnitřních směrnicích bezpečnostní agentury Detective EU, a.s.. Vždy však nejméně po sedmi dnech. Každý strážný je řádně obeznámen se směrnicemi, právními předpisy a zákony, které se bezprostředně

týkají jeho pracovní činnosti a jimiž je povinen se řídit. V případě nežádoucího narušení objektu strážný zakročí tak,aby nedošlo ke škodě na majetku klienta. Pokud nastane situace, jež vyžaduje kvůli své náročnosti silnější a profesionálnější zásah, je strážným povolána

zásahová skupina PCO, která pachatele zajistí do příjezdu policie ČR. Další činností, jež je zabezpečována strážnými je kontrola zaměstnanců, která předchází trestné činnosti zpronevěry materiálu či jiných výrobních prostředků klientovi. S touto činností souvisí i kontrola donášení alkoholu nebo jiných omamných látek zaměstnanci na pracoviště.

    

     V případě důvodného podezření provede strážný i dechovou zkoušku zaměstnance. Toto vše provádí dle předem stanovených pravidel dohodnutých agenturou s majitelem objektu, pohybujících se v možnostech stanovených platnými zákony ČR. Bezpečnostní

agentura Detective EU, a.s.,  zprostředkuje poradentství v oblastí zabezpečovacích systémů, jejich montáže, ovládání, revize, a veškeré náležitosti související s připojením na Pult Centrální Ochrany. V případě narušení vyšle elektronický zabezpečovací systém objektu signál

na Pult Centrální Ochrany a na základě tohoto signálu vyjíždí zásahová skupina, která zajistí pachatele do příjezdu policie ČR. Zásahová skupina je na tuto činnost soustavně připravována.

( Podmínkou přijetí k zásahové skupině je výborná fyzická zdatnost a znalost příslušných právních předpisů adepta.) Služba Pultu Centrální Ochrany je čistě privátní záležitostí.

Z toho vyplývá, že zabezpečuje jen území, které je vytyčeno jednak časovou délkou dojezdu zásahové skupiny, ale i maximálním počtem zabezpečovaných objektů. Každá smlouva je sepisována individuálně,

dle osobních požadavků klienta.

Návaznost:

- Kamerové systémy připojené na PCO

- Náhodné kontroly objektu